โครงการวิเคราะห์สินเชื่อขั้นพื้นฐาน - วันปฐมนิเทศและเริ่มเรียนหลักสูตรโดยคุณปิยะ ซอโสตถิกุล