โครงการสัมมนาบุคลากร-จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และการจัดทำแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะบริหารฯ