โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

คณาจารย์ผู้เข้าอบรมโครงการ "พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2559 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
Comments