การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2560 (SAUNIC 2017)

วันพฤหัสบดีที่ 23-24 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
Comments