โครงการสัมมนาบุคลากร-จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และการจัดทำแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะบริหาร