รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายบทความวิจัย

เรื่อง "การจัดการเทคนิคการสอนด้วยนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์โดย Google Classroom สู่ไทยแลนด์ 4.0 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์"

(Innovation teaching techniques management with online classroom by Google Classroom to Thailand 4.0 of students of Business Administration Faculty, Southeast Asia University) 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง  "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0"

จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาComments