รูปภาพการจัดการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอน เรื่อง การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)และการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) วันที่ 8 สิงหาคม 2557
Comments