โครงการเสริมวิชาการวิชาชีพ (บรรยายพิเศษ) สาขาวิชาการบัญชี

หัวข้อเรื่อง การบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากรโดย อาจารย์เกล็ดนที มโนสันติ์


Comments