ปีการศึกษา 2557

Subpages (9): กีฬาบัญชีสัมพันธ์ โครงการ การบัญชีธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 28 ตุลาคม 57 ห้อง 609 อาจารย์บุญยวีร์ เลิศลอยบุญชัย โครงการบรรยายในชั้นเรียน วิชาภาษีอากร1 16 พฤศจิกายน 57 ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาบัญชี 24 มิถุนายน 57 ห้องเธียเตอร์ชั้น 7 เวลา 9.00 - 12.00น. โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) 16 - 30 พฤศจิกายน 57 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 28 พฤศจิกายน 57 หอประชุม โครงการวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 25 กันยายน 57 ณ ห้องสัมมนาคณะบริหารธุรกิจชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี โดย คุณวริษฐา ฐิติมัน โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา สาขาการบัญชี 3 กรกฏาคม 57 โครงการไหว้ครู 28 สิงหาคม 57
Comments