โครงการจัดการสารสนเทศและจัดการความรู้

โครงการจัดการสารสนเทศและจัดการความรู้ (KM/Website) คณะบริหารธุรกิจ

จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และข้อมูลทางด้านวิจัย


กิจกรรมที่ 1 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย (KM) หัวข้อ “จริยธรรมในการวิจัย”

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัย หัวข้อ “เทคนิคการขอทุนวิจัยภายนอก”


วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องสัมมนาคณะบริหารธุรกิจชั้น 3 อาคารสำนักอธิการบดี

วิทยากรโดย รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
Comments