โครงการพัฒนานักวิจัยและคุณภาพของงานวิจัย

โครงการพัฒนานักวิจัยและคุณภาพของงานวิจัยของคณาจารย์ในสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวข้อ "การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI , จรรยาบรรณนักวิจัย และ Plagiarism"

ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวิทยากรรับเชิญ
Comments