โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2559

หัวข้อ "การขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัยที่มีคุณภาพ"


วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 -16.00 น.

ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี


รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา และผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร เป็นวิทยากรรับเชิญ


Comments