โครงการอบรมสัมมนาคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

สัมมนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 2 มีนาคม 2559 และ วันที่ 7-8 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมไอบิส หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เอกสารประกอบการสัมมนา
 
         ยุทธศาสตร์
         แบบประเมิน
 
Comments