สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


อาจารย์กิ่งแก้ว  สงวนพันธ์ุ

เรื่อง  ระบบข้อมูลสารสนเทศแบบสื่อความหมายสำหรับการเฝ้าระวังนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงต่อการออกกลางคันโดยวิธีโมเดลวํบเซอร์วิส

Comments