สาขาวิชาการบัญชี


อาจารย์อุดม  สมบูรณ์ผล
เรื่อง  การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Comments