สาขาวิชาการเงิน

ร.ศ.พรรณ์ธิดา  เหล่าพวงศักดิ์

เรื่อง ........การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม..........


ผศ.สายสมร  วงศ์สวัสดิ์

เรื่อง ผลกระทบของงบประมาณขาดดุลต่อภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยComments