สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์เพชรสุดา  เชียรเทียนทอง
เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาวะผู้นำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


Comments