แข่งขันการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอุดมศึกษา

  • มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันกว่า 30 สถาบัน จำนวน 60 ทีม  ตัวแทนทีมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับรับรางวัลดีเด่น ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท  ได้แก่

  1. นายศุภชัย                        กมลอินทร์        รหัส  5431410160

     2. นางสาวพัชราภรณ์           ผดุงฉัตร           รหัส  5431410026


Comments