แข่งขันประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ

  1. ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาว สุดาภรณ์ อ่วมอ่อ

  2. ได้รับรางวัลชมเชย  ได้แก่ นางสาว ภัสตราภรณ์ แก่นสาร


Comments