ศิษย์เก่าสาขาการบัญชี, การตลาด, การเงิน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
Comments