โครงการดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 520009 การจัดการผลิตและปฏิบัติการแก่นักศึกษา ที่บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด วันที่ 7 ก.พ. 2557


Comments