โครงการทำบุญคณะบริหารธุรกิจ

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดทำ “โครงการทำบุญคณะบริหารธุรกิจ”

เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์ที่ดี ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจComments