กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา

เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำสิ่งที่รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปใช้ในชีวิต

ประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา เรื่องการดำเนินชีวิต และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

จัดขึ้นในวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2560

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวัดเขาชะโงก จังหวัดนครนายก


Comments