กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการทำนุบำรุงพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรม“วันแม่แห่งชาติ”

เพื่อ "แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี" ผ่านการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่ยากไร้และเสริมสร้างความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูก อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับสถาบันในครอบครัวอีกทางหนึ่ง


จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 

ตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมComments