คณาจารย์ผู้ให้ความรู้สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณาจารย์ผู้ให้ความรู้สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ในโครงการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย (KM)

คณะบริหารธุรกิจจัดร่วมกับสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หัวข้อ "เส้นทางสู่ความสำเร็จของครูบัญชีดีเด่น"


วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี   


Comments