โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา (กิจกรรม ณ วัดหนองพะอง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)

        เพื่อพัฒนานักศึกษาในการจัดโครงการด้านวิชาการ บำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชนตามที่ชุมชนประสงค์ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายชุมชน ในการบริการวิชาการของคณะ/วิชา และเป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่างสาขาวิชาภายในสถาบันเดียวกัน เพื่อให้สาขาวิชาสามารถบูรณาการความรู้กับรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้Comments