หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน


คณะบริหารธุรกิจ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม นำความรู้ ความสามารถ เพื่อออกไปประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น หลักสูตรต่างๆ ที่คณะบริหารธุรกิจได้จัดวาง โดยการคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในการดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์