หลักสูตร

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
            คณะบริหารธุรกิจ  มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  คุณธรรม  และจริยธรรม  นำความรู้ความสามารถ  เพื่อออกไปประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น หลักสูตรต่างๆ ที่คณะบริหารธุรกิจได้จัดวาง โดยการคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในการดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์
ตารางที่ 1  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน (ระดับปริญญาตรี) หลักสูตร 4 ปี