หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปี 2525 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.  เพื่อสร้างนักบริหารที่มีทักษะการวิเคราะห์และวิธีการคิดที่เหมาะสมในการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อสร้างทักษะ แนวความคิด และการสังเคราะห์ ภาพรวมด้านธุรกิจในระดับโลกาภิวัฒน์ให้กับนักบริหาร
3. เพื่อให้ความรู้และความคิดด้านการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของสภาวะแวดล้อมโลก
4. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและคุณสมบัติของนักบริหารให้มีวิสัยทัศน์ มีสภาวะจิตในเชิงสร้างสรรค์และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
 ชื่อปริญญา  :  ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
                   :  ชื่อย่อภาษาไทย (บธ.ม.)
                   : ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ MASTER OF BUSINESS ADMINSTRATION
                   : ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.B.A.
สาขาวิชาเชี่ยวชาญเปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้
     1. การบัญชี
     2. การเงินและการธนาคาร
     3. การจัดการงานบุคคล
     4. การตลาด
     5. การตรวจสอบภายในและกำกับดูแลกิจการ