หลักสูตรปริญญาตรี

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชีทีมีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคมอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  มุ่งผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อประกอบอาชีพด้านการตลาด ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการวิเคราะห์  การวางแผน  และการตัดสินใจทางการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและทางการเงินในปัจจุบันและในอนาคต  ตลอดจนมีจริยธรรมของนักการเงิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   มุ่งผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ   รองรับความต้องการของสังคม   ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  นำไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ   และพัฒนาตนเองตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี  รวมทั้งมีจริยธรรรม   ความรับผิดชอบต่อตนเอง  วิชาชีพและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี
1.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีให้มีความรู้   ความเข้าใจในหลักการวิชาการด้านบัญชี  ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยสอดคล้องกับคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  และพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ.2547
2.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ในวิชาชีพทางการบัญชีอย่างลึกซึ้งเพียงพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี  ในขณะเดียวกันก็ให้ศึกษาวิชาการใหม่ๆ  ในแขนงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสภาะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้รวมทั้งมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
3.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชี  ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพบัญชีซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีทางวิชาชีพบัญชี  ซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีบุคลากรในวิชาชีพที่มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานในระดับสากล

สาขาวิชาการตลาด
1.เพื่อผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงานทางการตลาด สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ และปรับตัวให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

สาขาวิชาการเงิน
1.เพื่อสร้างบัณฑิตในสาขาวิชาการเงินให้มีความรู้ ความสามารถทักษะทางการเงินสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานทางการเงินได้อย่างดี
2.เพื่อสร้างบัณฑิตทางการเงินที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและสามารถประกอบธุรกิจได้
3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีเจตคติที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ และมีพื้นฐานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่จะสามารถไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถในระดับสูงขึ้นไปสามารถไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศได้