สาขาวิชาการบัญชี | Accounting

 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.)
 ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

        มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม

        เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม

        อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการวิชาการด้านบัญชี 
    ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547
        2. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชี ให้มีความรู้ในวิชาชีพทางการบัญชีอย่างลึกซึ้ง เพียงพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี ในขณะเดียวกันก็ให้ได้ศึกษาวิชาการใหม่ๆ ในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับและพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ รวมทั้งมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
        3. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชี ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
        4. เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีทางวิชาชีพ ซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีบุคลากรในวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานในระดับสากล
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า

        2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

        3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

        4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี

        5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

Comments