การบัญชี | Accounting


 ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accountancy (B.Acc.)


 ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ


 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการวิชาการด้านบัญชี ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชี ให้มีความรู้ในวิชาชีพทางการบัญชีอย่างลึกซึ้ง เพียงพอที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี ในขณะเดียวกันก็ให้ได้ศึกษาวิชาการใหม่ๆ ในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปรับและพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ รวมทั้งมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชี ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีทางวิชาชีพ ซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีบุคลากรในวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานในระดับสากล

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้​ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้​ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
  5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
อ. เอมอร ไมตรีจิตร์
หัวหน้าสาขา/
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.สุชีรา ไวถนอมสัตว์
ประธานหลักสูตร

อ.วันชัย อมรมงคลทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร


อ.นวลจันทร์   สินสุขสถาพร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ปานหทัย เหลี่ยมมุกดา
เลขานุการหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร
Comments