สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Human Resource Management

 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
                    Bachelor of Business Administration  B.B.A. (Human Resource Management)
 ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

       มุ่งผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รองรับความ

ต้องการของสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวิชาการ

แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

       2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล และสามารถประกอบธุรกิจได้

       3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีเจตคติที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการ

ประกอบธุรกิจ

       4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า

       2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

       3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

       4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี

       5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

Comments