การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Human Resource Management


 ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
Bachelor of Business Administration  B.B.A. (Human Resource Management)


 ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รองรับความต้องการของสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวิชาการแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถประกอบธุรกิจได้
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีเจตคติที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้​ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้​ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
  5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

 

อ.อรสา   สภาพพงษ์
หัวหน้าสาขา/
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ทัตพิชามาศ   จำปา
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ศิริมา  ตันติธำรงวุฒิ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.นาตยา   อารยเขมกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.อภิรัตน์ สิงห์ตระหง่าน
เลขานุการหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร
Comments