สาขาวิชาการจัดการ | Management


 ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration  B.B.A. (Management)


 ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ     เพื่อผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการจัดการในองค์การ รองรับความต้องการของสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 


 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการจัดการที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งวิชาการด้านการจัดการ และวิชาการแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้   ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถประกอบธุรกิจได้

  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีเจตคติที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

  4. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี

  5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

อ.สุมนา สุขพันธ์
หัวหน้าสาขา
Comments