สาขาวิชาการจัดการ | Management

 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บธ.บ. (การจัดการ)
                    Bachelor of Business Administration B.B.A. (Management)
 ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

       เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ เพื่อผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถ

ในการจัดการในองค์การ รองรับความต้องการของสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการจัดการที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งวิชาการด้านการจัดการ และวิชาการแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

       2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการจัดการที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้   ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถประกอบธุรกิจได้

        3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีเจตคติที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

       4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า

       2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

       3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

       4. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี

       5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

Comments