การเงิน | Finance


 ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  บธ.บ. (การเงิน)
Bachelor of Business Administration  B.B.A. (Finance)


 ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ การวางแผน และการตัดสินใจทางการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและทางการเงินในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนมีจริยธรรมของนักการเงิน


 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อสร้างบัณฑิตในสาขาวิชาการเงินให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางการเงินสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานทางการเงินได้อย่างดี
  2. เพื่อสร้างบัณฑิตทางการเงินที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้​ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้​ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
  5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

อ.ชินกฤต  วงศ์รักษ์
หัวหน้าสาขา
อ.นพดล   มโนสุทธิ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.อารีย์   สุขสวัดสดิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.สายสมร  วงศ์สวัสดิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.รักชนก   เจียมวิเศษ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.พรรณธิดา
เหล่าพวงศักดิ์
เลขานุการหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร
Comments