สาขาวิชาการเงิน | Finance

 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน บธ.บ. (การเงิน) Bachelor of Business Administration B.B.A. (Finance)
 ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

       มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ การวางแผน และการตัดสินใจทางการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและทางการเงินในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนมีจริยธรรมของนักการเงิน

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1. เพื่อสร้างบัณฑิตในสาขาวิชาการเงินให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางการเงินสามารถเป็นผู้

ปฏิบัติงานทางการเงินได้อย่างดี

       2. เพื่อสร้างบัณฑิตทางการเงินที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า

       2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

       3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

       4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี

       5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

Comments