การตลาด | Marketing


 ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration B.B.A. (Marketing)


 ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบอาชีพด้านการตลาด ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ


 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานทางการตลาด สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ และปรับตัวให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการตลาดที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้​ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้​ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
  5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

อ.เพลินพรรณ  โชติพงษ์
หัวหน้าสาขา/
อาจารย์ประจำหลักสูตร

 อ.สมจริง  ตั้งนิมิตรมงคล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.เยาวลักษณ์   นาควิเชียร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.วีนัส  นาควัชระ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.พรชนก บุญญานันทกุล
เลขานุการหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร
Comments