คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Business Computer


 ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration  B.B.A. (Business Computer)


 ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ นำไปประยุกต์ใช้ในงานทางธุรกิจ และพัฒนาตนเองตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม


 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ และมีพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะสามารถไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับสูงขึ้นไป สามารถไปศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศได้

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้​ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้​ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
  5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

อ.กิ่งแก้ว   สงวนพันธู์
หัวหน้าสาขา

ผศ.ชลิดา  เชาว์ชาญชัยกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ชฎาภรณ์ วนาประเสริฐศักดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.วชิราพร   ฤทธิ์ฉ่ำ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.สุรเชษฐ   แดงเอียด
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์
เลขานุการหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร

Comments