สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Business Computer

 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

                    Bachelor of Business Administration B.B.A. (Business Computer)

 ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

       มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ นำไปประยุกต์ใช้ในงานทางธุรกิจ และพัฒนาตนเองตามความเจริญก้าวหน้า

ของเทคโนโลยี รวมทั้งมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ และมีพื้นฐานความรู้ด้าน

ต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะสามารถไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน

       2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับสูงขึ้นไป สามารถไปศึกษาต่อทั้งในและต่าง

ประเทศได้

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า

       2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

       3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ทั้งนี้ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

       4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี

       5. มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

Comments