ปรัชญา | ปณิธาน | วิสัยทัศน์


อัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ

มีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี

ปรัชญา

ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำธุรกิจ

ปณิธาน

คณะบริหารธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาให้เป็นผู้บริหารที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกับภาวะปัจจุบัน เพื่อให้บัณฑิตมีโอกาสแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ประมวลความคิดเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคมและประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการมีคุณธรรม และเชี่ยวชาญปฏิบัติ มีความสามารถเทคโนโลยี

พันธกิจ

 1.  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจที่มีความเป็นเลิศ มีศักยภาพและเจตนาที่ดีต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม

2.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ

3.  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

4.  ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ