ประวัติณะบริหารธุรกิจ  ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช   2520    เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาการตลาด  ปี 2522   เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  ปี 2530 เปิดสอนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล ปี 2531 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด ปี 2532 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล และปี 2534 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ  เป็นคณะที่มีนักศึกษาจำนวนมากที่สุดในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมมากกว่าหมื่นคน  ปัจจุบันเปิดสอนทั้งสิ้น 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ก.พ.