การจัดการความรู้ KM (การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย)

ปีการศึกษา 2557
อ.เสวนา วิชชานันท์


ปีการศึกษา 2556


อ.เอมอร ไมตรีจิตร์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์อ.เพชรสุดา เชียรเทียนทอง 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผศ. สายสมร วงศ์สวัสดิ์ 
                                        สาขาวิชาการเงิน
                        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์อ.ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ปีการศึกษา 2555


  ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายวิจัย 
  สาขาวิชาการตลาด
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

  ผศ.กษวรรณ ขจรเสรี 
  หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


  อ.ฉลวย ทองสมบูรณ์
  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายประกันคุณภาพ
  สาขาวิชาการบัญชี 
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ดร.สุดถนอม ตันเจริญ