การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการวิจัย งานวิจัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SAUNIC2016)

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการวิจัย งานวิจัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SAUNIC2016) วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตล์ริช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง และศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ มาบรรยายให้ความรู้  ซึ่งงานประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ  
Comments