โครงการบริการวิชาการสู่สังคม คณะบริหารธุรกิจ ณ ชุมชนวัดบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินโครงการบริการทางวิชาการร่วมกับหลักสูตรและสถาบันอย่างต่อเนื่อง  จำนวน  1 โครงการ ได้แก่  โครงการบริการวิชาการสู่สังคม คณะบริหารธุรกิจ ณ ชุมชนวัดบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
Comments