โครงการคลีนิกวิจัย : การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษา และการวิจัย 4.0

1.เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การเขียนเค้าโครงการวิจัย

2.เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกภายใต้กรอบแนวคิดเพื่อตอบสนอง "ประเทศไทย 4.0"

3.เพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้เป็นนักวิจัยอย่างมืออาชีพ

ณ ห้อง IT308 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

โดยสำนักวิจัยร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ

Comments