โครงการพัฒนาการให้บริการวิชาการสู่สังคม ณ ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

คณะบริหารธุรกิจมีการนำผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  มาปรับปรุงแผนการดำเนินงานโดยทำการปรับแผนการดำเนินการกลางปี เพิ่มโครงการพัฒนาการให้บริการวิชาการสู่สังคม ณ ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมให้ตรงกับบริบทของชุมชนนั้นๆโดยทั้ง 6 สาขาวิชาปรังปรุงการบริการวิชาการตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะ


Comments