โครงการวันแม่ ปีการศึกษา 2558

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการวันแม่ขึ้น ในวันที่ 21  กันยายน  2558

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 

1. บอรด์ประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

2. ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมComments