กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2559

โครงการทำนุบำรุงพุทธศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 28 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ และวัดอุดมรังสี
********************************

  ความเป็นมาและข้อมูลของวันเข้าพรรษา

        การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจที่จำเป็นจริงๆ ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

        ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัด หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน


   
  


Comments