โครงการอบรมสัมมนาคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 2 มีนาคม 2559 และ วันที่ 7-8 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมไอบิส หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 เอกสารประกอบการสัมมนา
 
         ยุทธศาสตร์
         แบบประเมิน
 
 ภาพกิจกรรม

         

วันที่ 2

 
Comments