มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2016 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2016 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-21  สิงหาคม 2559นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจได้แก่ รศ.ดร.พรรณ์ธิดา  เหล่าพวงศักดิ์  อาจารย์ขนิฐา  นิลรัตนานนท์ อาจารย์เอมอร  ไมตรีจิตร์ ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอภาคโปสเตอร์

Comments