รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจได้รับขวัญและกำลังใจโดยยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ให้มีกำลังใจในการพัฒนาสร้างผลงานวิจัย  โดยสำนักวิจัยได้มอบรางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่นจำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสมร วงศ์สวัสดิ์ จากสาขาวิชาการเงิน  อาจารย์ขนิฐา  นิลรัตนานนท์ จากสาขาวิชาการบัญชี


Comments