บทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
" New Perspective in Business, Economics and Management Research and Practice" 
วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม